Site Rengi


TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR

SON BAŞVURU TARİHİ : 21/01/2022

Yatırım Konuları Nelerdir?
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması Yatırımları,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

  5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

  6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

  7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları

  hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kimler Başvurabilir?

Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

Yeni Yatırımlar İçin                                                   : 3.000.000-TL

Tamamlama Yatırımları İçin                                      : 2.000.000-TL

Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                              : 1.500.000-TL

Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin           : 1.500.000-TL

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Yatırım Yerinin Özellikleri Nelerdir? Nerelerde Yatırım Yapılabilir ?

Projeler ilimizin her bölgesinde, yasal izinlerin alınabilmesi koşuluyla gerçekleştirilebilecektir. Ancak, il, ilçe merkezi ve mahalle, kırsal alan ayrımına göre puan alınabilecektir.

Yeni ve tamamlama yatırımları konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması ve/veya Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden başvuru sahibi adına proje başvuru tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de başvuru ekinde sunulması gerekir.

Hazine, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ve İhtisas Küçük Sanayi Sitesinde yapılacak yatırımlar için arsa tahsis/irtifak belgesi bu kurum/kuruluşların bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması veya gerçek ve tüzel kişilerden proje kabul tarihinden itibaren en az yedi yıl süre ile kiralanmış olması gerekir. Yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kiralama süresi boyunca sözleşmenin iptal edilmeyeceğine dair taahhütname de başvuru ekinde sunulmalıdır.

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvuruların inşaat işleri içermesi durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması veya Belediye, İl Özel İdaresi, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Ticaret Odası veya Sanayi Odası'ndan kiralanan yerler için başvuru sahibi adına güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ya da Küçük İhtisas Sanayi Sitesinden tahsis/irtifak belgesinin bağlı oldukları mevzuata göre alınacak tahsis/irtifak belgesinin başvuru ekinde sunulması gerekmektedir.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak olan yatırım konularına ait başvuruların hiçbirinde mülkiyetin başvuru sahibine ait olması veya yedi yıl kira süresi şartı aranmaz.

Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir?
 •  Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;
 • İnşaat Yapım Giderleri
 • Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri

Program kapsamında desteklenebilecektir.

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

SON BAŞVURU TARİHİ : 17/12/2021

Yatırım Konuları Nelerdir?
 1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)
 2. Arıcılık ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
 3. Bilişim Sistemleri ve Eğitimi,
 4. El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler, (**) (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)
 5. İpek Böceği Yetiştiriciliği,
 6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
 7. Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktör hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)
 8. Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kimler Başvurabilir?

Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan (El Sanatları ve Katma değerli ürünler Başlığı Hariç) çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler

Dikkat: Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran yatırımcılardan;

a) Çiftçilerin                 : Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi  kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına, Tarım BAĞ-KUR'u ile de tarımdan başka gelirlerinin olmadığına dair belgeyi,

b) Gerçek Kişilerin       : Kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi,

c) Tüzel Kişilerin          : İdari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi,

Başvuru ekinde sunmaları gerekir.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı; 500.000-TL dir.

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 20.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının öz kaynaklarından sağlanacaktır.

Yatırım Yerinin Özellikleri Nelerdir? Nerelerde Yatırım Yapılabilir ?

Projeler ilimizin her bölgesinde, yasal izinlerin alınabilmesi koşuluyla gerçekleştirilebilecektir. Ancak, il, ilçe merkezi ve mahalle, kırsal alan ayrımına göre puan alınabilecektir.

Yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait veya Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası Veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden başvuru sahibi adına proje başvuru tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de başvuru ekinde sunulması gerekir.

Hazine, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ve İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nde yapılacak yatırımlar için ise arsa tahsis/irtifak belgesi bunların bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

Yapılan başvuruların inşaat işleri içermesi durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması veya Belediye, İl Özel İdaresi, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ticaret Odası Veya Sanayi Odasından kiralanan yerler için başvuru sahibi adına güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ya da Küçük İhtisas Sanayi Sitesinden bağlı oldukları mevzuata göre alınacak tahsis/irtifak belgesinin başvuru ekinde sunulması gerekmektedir.

Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir ?

Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;

 • İnşaat Yapım Giderleri
 • Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri

Program kapsamında desteklenebilecektir.


Yazışma Başlat
Bize Yazın
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabilirim
Call Now ButtonHemen Arayın